U tërhooq nga makina zv arrë për kilometra të tërë, 16 v jeçarja ndërron je të: Shp irti i saj e di sa ka vua jtur..

Info

U tërh oq nga makina zv arrë për kilometra të tërë, 16 vjeçarja ndërron je të: Shpirti i saj e di sa ka vuajtur.

U tërh oq nga makina zv arrë për kilometra të tërë, 16 v jeçarja ndërron je të: Shp irti i saj e di sa ka vua jtur

Një vajzë 16 v jeçare ka h umbur j etën pasi u tërh oq nga një ma kinë për kilometra të tërë. Brianna Ibarra, nga Kansas, SHBA, nd odhej në sedijen e pa sme të ma kinës së prindërve kur një 34 vj eçar, Kevin Palmer v odhi ma kinën. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORE

Prindërit e v ajzës k ishin shkuar në një re storant për të marrë u shqim. Brianna h api d erën për të shp ëtuar teksa makina ishte në l ëvizje, por u ng atërrua me rr ipin e si gurimit. 16 v jeçarja u tërh oq zv arrë për disa ki lometra dhe sipas po licisë, 34 v jeçari nuk nd aloi asnjë edhe një se kondë.

Pol icinë e lajmëroi një ka limtar. Kur 34-v jeçari v endosi të nda lojë mak inën dhe u arr estua nga pol icia, fatk eqësisht për 16 v jeçaren ishte v onë dhe kishte h umbur je tën. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORE