U nda nga burri dhe i mori jetènn 3 vàjzave te saj, E trìshte çfarë ka nd odhur sot me nënën shqiptare

lajme

U nda nga burri dhe i mori je ten 3 va jzave te saj, E tr ishte çfarë ka nd odhur sot me në nën shq iptare

U nda nga burri dhe i mori je ten 3 va jzave te saj, E tr ishte çfarë ka nd odhur sot me nënën shqi ptare

Mediat ita liane kanë risjellë në vë mendje hi storinë e të marsit të vitit 2014, kur një nënë shqip tare në Itali ka th rur tre v ajzat e saj. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

Sipas tyre gruaja me ori gjinë shqi ptare, Edlira Copa ka përfu nduar traj timin reha bil itues në ish-sp italin psik atrik të Castiglione që prej 1 Qer shorit të këtij viti dhe tani ndodhet në një qen dër në një krah inë afër Leccos.

Kanë kaluar pak më shumë se 8 vjet që nga mbr ëmja e 8 marsit kur Edlira Copa th rri tre v ajzat e saj Simonën 13 vjeçe, Keisin 10 vjeçe dhe 3 v jeçaren Sindi, për të t entuar më pas v tvr sjes duke u h dhur nga shkallët.

42-v jeçarja Copa asokohe u shpall e pa ftë për të k uptuar dhe d shmuar për shkak të pr bleme të shëndetit m ndor dhe për këtë arsye nuk ishte e mundur të gj kohej për vr sjen e tref ishtë të vajzave të saj. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

“V ajzat e mia nuk janë më. Ku janë, janë nisur? Janë në Shq ipëri? Jo, i kam vr rë unë”. Këto kanë qenë fj alët e para të saj pas ngj arjes së .

Më pas në marrjen e parë në pyetje nga p olicia, ndërkohë që ishte e shtruar në reaminacion 42-v jeçarja shqip tare thoshte se në Itali kishte m fioz. “E bëra që të ndal oja që vajzat e mia të kishin një f nd të keq”,shprehej Copa.

Ajo sapo ishte ndarë nga bas hkësh orti i saj Bashkim Dobrushi dhe për këtë arsye kishte fr kë se vajzat e saj mund të v anin nga pr blemet ekon omike.

Një logjikë abs rde dhe e çme ndur u përc aktua asokohe nga pro kurori i çësh tjes. Këto fjalë dhe vep rimet e saj dik tuan që Edlira Copa v ante nga pr ob leme m dore serioze./Opinion.al/