Filmoi vd ekjen e tij: Del vìdeoja e pàsagjerit në avionin e rrèzuar!

Info

Ditë zìe kómbëtare është shp allur në Nepal pas aksìdentìt më të rèndè ajror në këtë prej tre d ekadash.

Të paktën 66 nga 72 personat në bord h umbën j etën, ndërsa k ërkimet për të zhd ukurit dhe për k utitë e z eza, v azhdojnë. Një v ideo e re ka dalë në dritë së f undi, e tregon mo mentet para rr ëzimit dhe gj ithashtu do kumenton përpl asjen dhe fl a kët që përf shinë pjesë të nd ryshme të a vionit.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

V1djo

ATR 72, i op eruar nga Nepaleze Yeti Airlines, u rr ëzua vetëm një k ilometër e gjysmë nga aeroporti ndërkombëtar i Pokhara, një destinacion i njohur t uristik që nd odhet 200 kilometra larg kryeqytetit Katmandu.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Në b ordin e avionit nd odheshin 68 p asagjerë dhe 4 anëtarë të ekuipazhit: 37 burra, 25 gra, tre f ëmijë dhe tre f oshnja. Autoriteti lokal i av iacionit civil njoftoi se i f undit që kishin nxjerrë, është tr upi i një b ebeje disa m uajshe.

Në avion nd odheshin edhe 15 sht etas të huaj: Pesë indianë, katër rusë, dy koreano-jugorë, një australian, një argjentinas, një irlandez dhe një francez.
Moti në ato m omente ishte i kthj ellët, por zyrtarëve të aeroportit të ri, të in auguruar vetëm dy javë më parë, thonë se njëra nga h elikat ka r ënë gjatë f azës së uljes.